Hirurgija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 6976

Zadatak  Hirurškog odjeljenja u opštoj bolnici Istočno Sarajevo je da pruža  specijalizovanu hiruršku pomoć građanima Sarajevsko-romanijske  regije.  U okviru Hirurškog odjeljenja sprovode se: dijagnostika, rano otkrivanje i hirurško liječenje bolesnika.

Djelatnosti Hirurškog odjeljenja provode se kroz sledeće odsjeke:

-Opšte i abdominalne hirurgije;

-Traumatologije i ortopedije;

-Urologije;

-Torakalne hirurgije;

- Neurohirurgije,

-Plastične i rekonstruktivne hirurgije

-Vaskularne hirurgije;

-Dječije hirurgije,

Djelovanje svih ovih grana sastoji se u tome  da se prihvate svi pacijenti kako bi se izvršili  dijagnostički postupci a potom terapeutski postupak koji se provodi kroz operativne i medikamentozne procedure i krajnji rehabilitacioni tretman. Sve usluge  pružaju se u toku 24h, pri čemu se usluge razvrstavaju na one koje su akutne odnosno elektivne prirode.

Prostorni dio odjeljenja za hirurgiju sačinjavaju: odjeljenja, operacioni blok sa sterilizacijom, prijemna ambulanta i specijalističke ambulante.

Na odjeljenju je zaposleno:

-        6 specijalista hirurgije;

-        2 ortopeda

-        1 ortoped spoljni saradnik;

-        3 urologa;

-        1 specijalista plastične hirurgije;

-        1 neurohirurg spoljni saradnik;

-        1 dječiji hirurg spoljni saradnik;

-        1 vaskularni hirurg spoljni saradnik;

-        1 specijalizant opšte hirurgije;

-        1 specijalizant dječije hirurgije;

-        1 ljekar opšte prakse-sekundarac;

-        43 medicinske sestre- tehničara;

Naziv odjeljenja i službi
    

SSS
    

VŠS

Hirurško odjeljenje
    

20
    

2

Operacioni blok
    

11
    

-

Sterilizacija
    

3
    

-

Spec-konsultat.služba
    

7
    

-

Hirurškog odjeljenja  raspolaže sa posteljnim kapacitetom od 46 kreveta dok se na intenzivnoj njezi nalazi 8 kreveta. Radno vrijeme osoblja organizovano je u vremenskim intervalima od 07:00 – 15:00 časova dok je rad za hirurško dežurstvo,  medicinske sestre-tehničare na odjeljenju i u operacionom bloku organizovano 24 časovno u smjenama.

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
Galerija
Galerija
radovi
radovi