Intenzivna njega

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 15452

Smještena u prizemlju JZU Bolnica Istočno Sarajevo uz operacione sale hirurgije, urologije, ortopedije i ORL sa pripadajućim službenim prostorom. Jedinica intenzivnog liječenja se sastoji od centralne sobe u kojoj ima sedam kreveta i apartmana u kome se nalazi jedan krevet sa kupatilom i televizorom. Od neophodne aparature u JIL-a se nalaze četiri respiratora ( aparati za obezbjeđivanje vještačkog disanja ) te ostala oprema za svaki krevet kao što su : EKG monitori, monitori za invazivni monitoring, aspiratori, perfuzori, infuzione pumpe, pumpe za parenteralnu prehranu itd. Imamo i pokretni respirator koji koristimo za vještačku ventilaciju pacijenata u transportu. Tokom 24 sata odjeljenje JIL-a je pod budnim okom dežurnog anesteziologa i medicinskih sestara - tehničara. Sve informacije o stanju pacijenata koji leže u JIL-a mogu se dobiti lično od strane dežurnog anesteziologa u vremenu od 13:30 do 14:30 sati ili na telefon u JIL-a 057/325-335 i telefon u sobi anesteziologa 057/325-379 u vremenu od 13:30 do 14:30 sati.

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina su mlade grane u medicini. Kada je počela sa radom kao odjeljenje, u jedinici intenzivnog liječenja broj doktora je bio respektabilan, imajući u vidu činjenicu da se za tu disciplinu nije nikada javljao veliki broj doktora, jer se znalo da je posao vrlo odgovoran, psihički i fizički vrlo zahtijevan, a pri tome nedovoljno cijenjen kako od strane pacijenata tako i od strane ostalih kolega, posebno hirurga. Do 1992 godine u JIL radio je jedan specijalista interne medicine, a od 1992 do 1995 godine radila su dva specijalista anesteziologije sa reanimatologijom te jedan doktor na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom. Od 1995 godine broj doktora kao i broj medicinskih sestara - tehničara u jedinici intenzivnog liječenja se uglavnom povećavao. Sa dolaskom educiranih specijalista anesteziologije sa reanimatologijom došlo je vrijeme sofisticiranog i savremenog pristupa intenzivnom liječenja uključujući i primjenu vještačke ventilacije preko aparata za vještačko disanje. Sada tim u JIL čine jedan doktor specijalista anesteziologije sa reanimatologijom prijepodne ( od 7 do 15 sati ), i dežurni doktor specijalista anesteziologije sa reanimatologijom na odjeljenju koji kontinuirano 24 sata uz deset medicinskih sestra - tehničara uključujući nadzornu i glavnu sestru JIL ( koji rade u smjenama ). Rodbini pacijenata se daju potpune informacije o stanju pacijenta, o planiranim eventualnim agresivnim dijagnostičkim procedurama kao i operativnim zahvatima, objasne se eventualne nejasnoće te traži pismeni pristanak na rizik od spomenutih procedura. Izradili smo vlastitu terapijsku listu kao i protokol za mjerenje vitalnih parametara, stanja svijesti, te unošenje podataka o unosu hrane, dnevnim gubicima, konzilijarnim pregledima te mjerenju laboratorijskih i drugih parametara. Velika pažnja se posvećuje kontroli i prevenciji intrahospitalnih infekcija, a u tom smislu se kontinuirano vrši edukacija medicinskog osoblja te se redovno rade  brisevi u JIL. 

NA ODJELjENjU JEDINICE INTENZIVNOG LIJEČENjA TRENUTNO RADE: 

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom: 

 

 1. dr Dalibor Bošković ( šef odjeljenja JIL )
 2. dr Stoja Erić ( subspecijalista Intenzivne medicine )
 3. dr Branko Aškraba
 4. dr Jelena Božović
 5. dr Nataša Lučić

 

Medicinska sestra - tehničar: 

 

 1.     Biljana Majdov  ( glavna sestra JIL )
 2.     Zora Dragović
 3.     Milanka Lubura
 4.     Dragana Ristić
 5.     Dejana Papaz
 6.     Daliborka Dajić
 7.     Sanja Đurović
 8.     Bogdanka Mandić
 9.     Ranka Vukosavljević

Opseg djelatnosti

Raspolažemo sa osam savremenih bolnički kreveta za Jedinicu intenzivnog liječenja, veoma su funkcionalni sa mogućnošću velikog broja različitih položaja , spuštaju se do visine od 30 cm, što olakšava transport pacijenta i smanjuje mogućnost pada. Svi kreveti su opremljeni antidekubitalnim madracima poslednje generacije, koji smanjuje rizik od dobijanja dekubitusa, a kod pacijenata koji imaju dekubitus ubrzava proces liječenja. U JIL se nalaze strečeri namijenjeni za  transport najtežih pacijenata sa dodacima za respirator, infuziju, što omogućava siguran transport pacijenata iz Jedinice intenzivnog liječenja do specijalističkih ambulanti ili do centra za radiološku dijagnostiku. Posjedujemo pokretna kolica koja omogućavaju transport pacijenta do tuš baterije, što sam postupak kupanja nepokretnog pacijenta čini jednostavnijim. Kao i svaka JIL tako i naša ima blateks, koji omogućava adekvatno pranje i dezinfekciju noćnih posuda, što doprinosi  smanjenju rizika od intrahospitalnih infekcija, a takođe olakšava rad medicinskom osoblju. Proces rada blateksa je brz, a kvalitetnom pranju i dezinfekciji doprinosi i specijalni deterdžent.

U Jedinici intenzivnog liječenja se tretiraju sva stanja vitalne ugroženosti te postoperativna stanja nakon velikih i teških operacija:

 - politraume

 - povrede glave

 - postoperativna stanja poslije neurohirurških intervencija

 - repiratorne insuficijencije

 - kardijalne insuficijencije

 - renalne insuficijencije

 - stanja kod kojih postoji potreba za vještačkom ventilacijom

 - sepse

 - stanja poslije kardiopulmonalne reanimacije

Zbog smanjenih kapaciteta broj bolesničkih dana u JIL u prosjeku iznosi pet dana.

 

Istorija

 

U specijalizovanoj Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu u Kasindolu je 1984 godine zbog potreba pacijenata i velikog angažovanja tadašnjeg direktora Prim. Dr Sonja Divljan – Savić ( specijalista pneumoftiziologije i citologije ) napravljena je i osposobljena Jedinica intenzivnog liječenja za plućne i internističke pacijente. Tu namjenu je imala sve do 1992 godine, kada je zbog ratnih dešavanja na teritoriji Sarajevsko - romanijske regije ista morala da preuzme funkciju JIL za hirurške, neurohirurške i ostale pacijente koji su dolazili u ovu bolnicu. Sa početkom rata 1992 godine JIL je raspolagala sa jedanaest kreveta. Odgovorni doktori tih ratnih godina u JIL-a su bili Prim. Dr Tatjana Gašić – Radojević ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ), Prim. Dr Mirjana Gradina ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ) i Dr Ranka Krtinić ( specijalizant anesteziologije sa reanimatologijom ),prve medicinske sestre - tehničari koje su 1992 godine počele sa radom u JIL su Gordana Pavić i Mira Pandurević. Od 1992 godine do 1995 godine zbog nedostatka medicinskih sestara - tehničara glavna sestra za cijelu bolnicu pa i za JIL bila je Nada Sekulić. Tokom ratnih godina odlazi veći dio kadra ( mnogi doktori kao i medicinske sestre - tehničari su odlazili, ali su dolazili i novi, koji su se educirali i radili u našoj kući ). Krajem  1995 godine u JIL je već radilo deset medicinskih sestara - tehničara na čelu sa glavnom sestrom JIL Gordana Pavić koja je na tom mjestu bila do 2015 godine, od 2015 godine pa do danas ne mjestu glavne sestre se nalazi Biljana Majdov. U martu 2002 godine uz pomoć Grčke vlade završeno je renoviranje Jedinice intenzivnog liječenja, čime se dobija izgled jedne savremene Jedinice intenzivnog liječenja sa svim neophodnim i  modernim aparatima ( aparati za mehaničku ventilaciju, savremeni monitori za praćenje osnovnih vitalnih funkcija, aspiratori i EKG aparati ). U njoj su opservirani ( hirurški, neurohirurški, neurološki, pedijatrijski, internistički, gastroenterološki, ginekološki i ORL pacijenti ). Krajem 2007 godine je u sklopu odjeljenja za Internu medicinu napravljena kardiološka Jedinica intenzivnog liječenja tako da su se stekli uslovi da svi internističi pacijenti budu opservirani u istoj. U ljeto 2008 godine je u sklopu Ginekološko – akušerskog odjeljenja napravljena operaciona sala  kao i  JIL sa kapacitetom od dva kreveta sa svom potrebnom opremom i aparaturom. Od 2008 godine u JIL se i dalje opsereviraju ( hirurški, neurohirurški, neurološki, pedijatrijski, gastroenterološki i ORL pacijenti ). 2011 godine je napravljena apartmanska soba kao donacija od jednog zahvalnog pacijenta. Početkom 2013 godine pravi se plan da se u budućnosti otvori i savremena neurološka JIL koja bi zajedno sa JMU ( jedinica za moždani udar ) činila savremenu jedinicu za liječenje neroloških pacijenta gdje bi sa iskusnim anesteziologom,sigurno ova bolnica, kao i neurološko odjeljenje dobilo na kvalitetu. Krajem 2013 godine renovira se neurološko odjeljenje u čijem se sklopu nalazi JIL i JMU ( Jedinica za moždani udar ). Dr Stoja Erić specijalista anesteziologije sa reanimatologijom 2015 godine dobila je subspecijalizaciju iz oblasti Intenzivno liječenje. Njenim dolaskom Odjeljenje intenzivne njege će dobiti na kvalitetu i novim tehnika koje će olakšati liječenje svih pacijenta u lntenzivnoj njezi. U julu 2017. godine dr Stoja Erić je položila subspecijalistički ispit i tako je naša bolnica bogatija za joše jednog subspecjalistu.

 

U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENjA NEKADA SU RADILI:

Prim. dr Tatjana Gašić – Radojević ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom )

Prim. dr Mirjana Gradina ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom )

Prim. dr Branka Teofanović ( specijalista interne medicine )

Zorica Novaković ( medicinska sestra - tehničar )

Draga Opačić  ( medicinska sestra - tehničar )

Jadranka Ninković  ( medicinska sestra - tehničar )

Gordana Pavić ( medicinska sestra - tehničar )

JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
1234
1234
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
radovi
radovi